• FYZIOTERAPIA

 • AKTÍVNA ZÓNA

 • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
BIOTHERIK

 BIOTHERIK alebo  SUCHÝ UHLI?ITÝ  KÚPE?     (SUK)

SUK je vysoko ú?inná procedúra upev?ujúca zdravie. Je ideálnym prostriedkom pre zvýšenie telesnej a duševnej pohody. Je to prírodná metóda k povzbudeniu tých fyziologických funkcií ?udského organizmu, ktoré sú podstatou seba hojivých schopností ?loveka.

SUK je vhodný pre ľeny a muľov kaľdého veku, pre dospelých, aj pre deti. Predovšetkým je vhodný pre starších ?udí, ktorí môľu tak posilniť svoj organizmus bez akéhoko?vek rizika. Je to vedecky podloľená rehabilita?ná, regenera?ná, rekondi?ná a relaxa?ná procedúra, ktorá je k dispozícii všetkým ktorým záleľí na svojom zdraví.

Ide o kvalitatívne vysokohodnotnú rehabilita?nú, regenera?nú, rekondi?nú a relaxa?nú procedúru rozpracovanú na základe nových vedeckých poznatkov o ú?inku oxidu uhli?itého na ?loveka. Objavite?om a garantom SUK metodiky je MUDr. Robert Kova?ík – odborný lekár na ľenské choroby, fyzioterapiu a kúpe?ný lekár pôsobiaci v Nemecku. Je to metóda s úspechom vyuľívaná v lie?ebných zariadeniach a kúpe?och.

Podstata procedúry

Podstatou je uzatvorenie tela (okrem hlavy) do špeciálneho plastového vaku, plneného ?istým oxidom uhli?itým. Podnetom, spúšťajúcim zdravotné ú?inky procedúry je zvýšenie obsahu oxidu uhli?itého v pokoľke tela. Základnou fyziologickou reakciou na tento podnet je rozšírenie všetkých ciev aľ po vláso?nice so sú?asným zvýšením obsahu kyslíka v krvi. To má za následok dokonalé prekrvenie pokoľky, svalstva a všetkých telesných orgánov, vrátane ľliaz a mozgu dobre okysli?enou krvou. Dôsledkom je zlepšená ?innosť všetkých telesných orgánov a ľliaz, ?o vedie k všeobecnému posilneniu organizmu, povzbudeniu imunitného systému a samo ozdravovacích schopností tela

Priaznivé ú?inky:

1.Cievny systém

 •   Celkové spevnenie ciev, ľíl a vláso?níc
 •   Potla?enie tvorby k??ových ľíl
 •   Zlepšenie prekrvenia kon?atín ( rúk, nôh )
 •   Potla?enie následkov roztrúsenej sklerózy
 •   Zlepšenie prekrvenia mozgu
 •   Zníľenie chuti na nikotín

2.Srdce

 •   Zlepšenie prekrvenia srdca ( stav po infarkte myokardu, angína pectoris)   
 •   Zníľenie hodnoty vysokého tlaku
 •   Od?ah?enie tlakového výkonu srde?ného svalu

3.Hormonálny systém

 •   Znormalizovanie produkcie hormónov
 •   Potla?enie klimakterických ťaľkostí
 •   Potla?ení bolestí pri menštruácií, úprava nepravidelného menštrua?ného cyklu
 •   Moľné odstránenie sterility

4.Nervový systém

 •   Posilnenie nervového systému
 •   Zmiernenie aľ odstránenie neuróz, depresií, stavov vy?erpanosti, nespavosti, migrén
 •   Zlepšenie ?innosti vegetatívneho nervového systému ( dýchanie, srde?ná ?innosť, trávenie, ?innosť obli?iek a pe?ene)
 •   Celkové posilnenie imunitného systému

5.Svalstvo - kostra

 •   Odstránenie lymfatických opuchov
 •   Potla?enie reumatických ťaľkostí
 •   Potla?enie osteoporózy

6.Pokoľka

 •   Celkové zjemnenie a zvlá?nenie pokoľky
 •   Tlmenie hyperpigmentácie, stareckých bradavíc
 •   Potla?enie celulitídy ( pomaran?ová koľa )
 •   Urýchlenie hojenia povrchových poranení a jaziev po operáciách
 •   Tlmenie alergií vrátane prejavov psoriáza
 •   Hojenie preleľanín, vredov predkolenia, popálenín

Ako dosiahnuť maximálne výsledky

 •   pre odstránenie krátkodobej vy?erpanosti a stresu 5 - 10 aplikácií 2-3x týľdenne
 •   pri za?ínajúcich a ?ahších zdravotných problémoch ?i dlhodobej únave odporú?ame 15 aplikácií, 2-3x týľdenne
 •   pri dlhotrvajúcich problémoch 30 aplikácií
 •   aplikácie je moľné opakovať  4x do roka
 •   pre blahodarné ú?inky kúpe?a na organizmus aj psychiku ho klienti uľívajú dlhodobo a to minimálne 2-4 krát mesa?ne

  

Kontraindikácie

 •   horú?kovité stavy
 •   dialyzovaný pacient
 •   krvácania rôzneho druhu
 •   zelený zákal

?o si treba priniesť

 •   Pri prvej aplikácii je potrebné si u nás zakúpiť špeciálny plastový vak, ktorý je k tejto procedúre   potrebný. Na ?alšie aplikácie si ho prinesiete so sebou.
 •   Uterák, ale môľeme Vám ho poskytnúť aj my.

Pri akejko?vek pochybnosti sa pora?te so svojím lekárom.

Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty