• FYZIOTERAPIA

 • AKTÍVNA ZÓNA

 • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
Mäkké techniky

Mäkké techniky

 •   patria medzi lie?ebné masáľe špeciálnej manuálnej medicíny
 •   ovplyv?ujú reflexné zmeny vo svaloch a v podkoľíí
 •   cie?om masáľe je zníľenie bolestivosti a napätia svalov
 •   pouľívajú sa na uvo?nenie povrchovo uloľených svalov, skrátených svalov, šliach a jaziev kdeko?vek na tele
 •   uvo?nenie bolestivých (tender point) a spúšťacích (trigger point) bodov
 •   vyuľívajú sa aj po úrazoch dolných a horných kon?atín, ako príprava pred ?alšou fyzioterapiou
 •   ve?mi vhodné pri bolestiach chrbtice, pri dlhodobo leľiacich pacientoch...

 
Mäkké techniky sa pouľívajú tieľ ako prípravná masáľ na u?ah?enie následnej mobilizácie ?i manipulácie, alebo v kombinácii s inými masáľami pri ve?mi bolestivých stavoch.

 

PIR – postizometrická relaxácia

 •   zjednodušene povedané natiahnutie skrátených svalov alebo aj relaxácia preťaľených svalov

Mobilizácie

 •   techniky vyuľívané k odstráneniu k?bnych blokád k?bov kon?atín, chrbtice a rebier
 •   ide o jemné opakované pohyby na hranici moľného rozsahu slúľiace k obnove k?bnej hry a zvä?šeniu pohyblivosti v k?be

Mäkké techniky, mobilizácie, PIR - cenník

                                                                      30 min                                        15€

                                                                      45 min                                        20€

                                                                      60 min                                        25€

 

http://www.fitrelaxstudio.sk/images/Makketechniky.jpg

Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty