• FYZIOTERAPIA

  • AKTÍVNA ZÓNA

  • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
FYZIOTERAPIA

Diplomovaný fyzioterapeut Michaela Urbanovi?ová

vám ponúka profesionálne sluľby v oblasti  FYZIOTERAPIE   a  LIE?EBNEJ REHABILITÁCIE

  •     subakútne a chronické bolesti chrbtice
  •     skoliózy, chybné drľanie tela
  •     lie?ebnú rehabilitáciu po úrazoch, zlomeninách, vyk?beniach
  •     ortopedických výkonoch, výmene k?bov, nácvik chôdze, menisky a iné
  •     opera?né chirurgické, gynekologické a iné výkony
  •     neurologické diagnózy (mozgové príhody, skleróza multiplex, parkinson a iné)

Vzdelanie

2011 – 2014    Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka, Bratislava

                        VOV  Diplomovaný fyzioterapeut – denné štúdium

2011 – 2014    klinická odborná prax

                        Univerzitné nemocnice: Mickiewiczova,  Ruľinov, Antolská,  Kramáre 

                        Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku  (ŠNOP)

                        ®elezni?ná nemocnica s poliklinikou

Absolvované školiace akcie


2009       Inštruktor metódy  PILATES, III.triedy

2011       Cvi?enie pre zdravý chrbát  - Balance Bossu  a Fitlopta

2011       Pilates props -  Overball

2012       Kinesiotape v praxi

2012       SM systém pod?a  MUDr  Smíška  (vertebrogénne ochorenia)
2013       Cvi?enie pre zdravé nohy detí

2014       TRX® - osobný tréner

2014       TRX® Sport Medicine 

2015       DORNOVA Metóda PLUS + BREUSSOVA masáľ 

 

Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty