• FYZIOTERAPIA

 • AKTÍVNA ZÓNA

 • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
Hierarchia článkov

Sledujete ako vaąe dieťa zvykne sedávať ?

Sledujete ako vaše dieťa zvykne sedávať ?

Ak sedáva takto, nemali by ste mu to dovoliť...

 

 

Dôvody z poh?adu fyzioterapeuta, pre ktoré je tento typ sedu pre vaše dieťa nevhodný

Navonok nevinný, ale zato  ve?mi ob?úbený sed v tvare písmena „W“ je pre vývoj dieťaťa ve?mi škodlivý, a môľe viesť  k rôznym zdravotným problémom. Dieťa sa v tejto polohe cíti komfortne a stabilne, nako?ko má zaistenú  širokú základ?u medzi nohami, a zadkom sedí na zemi.            

Ke? si sed bliľšie pozrieme a popíšeme zistíme, ľe dieťa má kolená vyto?ené k sebe, lýtka do strán, bedrové kl?by do vnútornej rotácie a chodidlá opreté o vnútornú hranu. Dlhodobé a ?asté zotrvávanie v tejto polohe, vedie k rade zdravotných problémom. Okrem toho, má dieťa obmedzený pohyb v trupe a to hlavne do rotácie a priestoru. Taktieľ nepotrebuje udrľiavať rovnováhu a stabilitu  a dochádza k oslabeniu svalov trupu.

Ak sa aj vaše dieťa v tomto sede  hrá, pozerá televíziu, alebo len tak sedí, pre?ítajte si dôvody pre ktoré by ste mu to nemali dovoliť.

Poloha v sede do „W“ môľe spôsobiť dlhodobé ortopedické problémy, narúša sa hrubá  motorika, koordinácia a rovnováha.  Vyvíja sa príliš ve?ké napätie na bedrové,kolenné a ?lenkové k?by, ale aj š?achy. Neskôr to môľe viesť k zniľovaniu kvality posturálnych svalov, ktoré zaisťujú stabilitu, drľanie tela v priestore a fixáciu pri pohybe. Pri ich disbalancii dochádza k nesprávnemu drľaniu tela, ?o vedie k ?alším problémom pohybového aparátu.

 Ako fyzioterapeut sa vo svojej praxi ve?mi ?asto stretávam s problémami, ktoré vznikajú práve týmto nevhodným sedom a to nielen u detí, ale aj dospelých.

Naj?astejšie dôsledky sedenia do „W“  z poh?adu fyzioterapeuta

 •  ?asto - hypermobilita k?bov
 •  bolesť k?bov
 •  skrátenie a preťaľenie niektorých svalov
 •  narušenie osi dolnej kon?atiny - padajúci ?lenok smerom    dnu, kolená do „X“, vnútorná rotácia v bedrovom k?be...
 •  oslabenie svalov trupu, ramien a brušných svalov
 •  narušenie hrubej motoriky – napr. rotácie, vzpriamenia sa
 •  narúša sa koordinácia a rovnováha
 •  nesprávne drľanie tela
 •  odrádza dieťa od rozvoja ru?ných zru?ností – napr.    nemôľe dobre manipulovať s hra?kami okolo seba, teda    ani rotovať trupom
 •  sťaľuje aktivitu pri niektorých športoch

Pozor aj na iné nevhodné sedy detí, najmä s kolenami na jednej strane, zaháknuté nohy do nôh stoli?ky z vnútornej strany, sed s jednou nohou vyloľenou na stoli?ke ai

Dôleľité je, aby dieťa menilo polohy a nespravilo si jednostranné návyky.

Je na nás, aby sme to odsledovali a dieťa nenúteným spôsobom odnau?ili od nevyhovujúceho sedu. Zabránime tak nesprávnému návyku a problémom, ktoré sa následne  zákonite objavia. Ich riešenie je dlhodobé a nie vľdy úplne moľné.

Urbanovi?ová Michaela

Dipl. fyzioterapeut

Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty