• FYZIOTERAPIA

  • AKTÍVNA ZÓNA

  • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
Hierarchia článkov

DORNova Metóda PLUS

Dlhšiu dobu som h?adala terapiu zameranú na kosternú ?asť nášho tela, ktorá by doplnila terapeutické postupy zamerané na svalový aparát a správne drľanie tela. Terapiu, ktorá by bola komplexná a zárove? šetrná ku klientovi. A našla som.  DORNova Metóda Plus,  spája v sebe všetky moje poľiadavky a o?akávania.

DORNova Metóda Plus je jemná manuálna terapia, ktorá vám dokáľe pomôcť pri akútnych alebo dlhotrvajúcich bolestiach chrbtice a k?bov. Jej komplexnosť spo?íva v tom, ľe sa nepracuje  segmentálne, ale s telom ako celkom.

Základným pilierom nášho tela sú bedrové k?by a ich postavenie. Zmena postavenia bedrových k?bov ovplyv?uje d?ľku dolných kon?atín. Smerom dole -postavenie kolien, ?lenkov, prstov, päty. Smerom hore - postavenie panvy , kostr?e, posuny stavcov, výrezy platni?iek a  tým ovplyv?uje  celkové postavenie tela.

DORNova Metóda Plus nám umoľ?uje neuverite?ne rýchlym spôsobom zrovnať d?ľku dolných kon?atín (pokia? ich skrátenie nie je iného dôvodu), riešiť posuny stavcov (a tým aj výrezy platni?iek), skoliotické drľanie tela a tieľ posuny kostr?e (s tým súvisia problémy s otehotnením, pri menštruácii, migrénach, hemoroidoch a pod.). Pomáha pri problémoch s ostatnými k?bami, vbo?enými palcami, kladivkovým postavením prstov a pri ve?a iných obmedzeniach a bolestiach pohybového aparátu.

Uvedením kon?atín, k?bov a stavcov  bezpe?ne a presne do správnych polôh  sa vyrovnáva celková statika tela a to bez poškodenia šliach, väzív alebo svalov. Deje sa to prirodzeným, vo?ným pohybom a za aktívnej ú?asti klienta.

Záverom terapie a  „?erešni?kou na torte“  je  BREUSSOVA masáľ, ktorá uvo??uje telesné i psychické blokády, regeneruje a vyľivuje medzistavcové platni?ky. Pri aplikácii po Dornovej terapii vám chrbticu  zharmonizuje, stavce „dosadnú“ na svoje miesto a dochádza k celkovému uvo?neniu.   Vhodná je aj ako samostatná masáľ ur?ená na špeciálnu starostlivosť o chrbticu a medzistavcové platni?ky.

DORNova Metóda Plus  vás nau?í ako pomôcť sebe, ale aj svojím blízkym. Dôleľitá je aktívna spolupráca a pomoc klienta. Kaľdý z nás si musí byť vedomý svojej spoluzodpovednosti za svoj zdravotný stav. Na dosiahnutie trvalých výsledkov je tieľ nutné, aby kaľdý ?lovek poznal a zmenil svoje trvalé pohybové návyky a vzorce.

Odmenou vám bude plnohodnotnejší ľivot.

                                                                                              Dipl. fyzioterapet Michaela Urbanovi?ová

Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty