• FYZIOTERAPIA

  • AKTÍVNA ZÓNA

  • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
Hierarchia článkov

Rozostúpenie brušných svalov ? diastáza priameho brušného svalu (musculus rectus abdominis)

Diastáza m. recti abdominis je ozna?enie pre rozostúpenie priameho brušného svalu v mieste linea alba, ?o je  tkanivo alebo väzivo, ktoré spája ?avú a pravú stranu svalu . V dôsledku vnútorobrušného tlaku sa ?avá a pravá strana svalu oddelia a vytvorí sa medzera. Oslabené a málo elastické väzivo nedokáže udrža vnútorné orgány, tie sa vydúvajú a to spôsobuje ovisnuté brucho alebo vydúvajúci sa hrebe? v oblasti pupka.    

rozestup_mra.jpg

Tento defekt brušnej steny sa objavuje u detí, žien ale aj mužov. Ve?mi ?asto sa vyskytuje práve u gravidných žien pri ve?kom plode alebo vä?šom množstve plodovej vody. Taktiež u žien po pôrode, hlavne pri viacpo?etných tehotenstvách, ale aj po nedoriešenej menšej diastáze po prvom pôrode. Ak je rozostúpenie krátkodobé a ve?mi rýchlo sa upraví, považuje sa za fyziologické. Pokia? pretrváva dlhodobo po pôrode, nedochádza ku spontánnemu uzavretiu rozostupu, treba defekt brušnej steny rieši.                                          

?alšiu skupinu tvoria ženy s urologickými problémami a ženy po menopauze. U žien po menopauze sa zistil vzah medzi užívaním hormonálnej substitu?nej lie?be a mo?ovej inkontinencie.                                                              

Diastázu u mužov aj žien, môže spôsobi aj abdominálna ?iže brušná obezita, ?astá zmena hmotnosti, nesprávne cvi?enie ?i nesprávne dvíhanie ažkých bremien.

Diastáza vo všeobecnosti nespôsobuje vä?šie zdravotné problémy, ale podie?a sa  napríklad na bolestiach v driekovej chrbtici. Dôvodom je neschopnos brušných svalov spolupodie?a sa na stabiliza?nej funkcii chrbtice.

Vyšetrenie diastázy je klinické (palpa?ne, meraním, pohybovým vyšetrením) alebo po?íta?ovou tomografiou, ultrazvukom.

Diastázy sa možno zbavi kedyko?vek, i 20 rokov po pôrode a lie?ba je bu? chirurgická alebo konzervatívna.

Konzervatívna lie?ba – FYZIOTERAPIA – ktorá využíva rôzne metodiky, zamerané na posilnenie trupového svalstva, šikmých brušných svalov, prie?neho brušného svalu, hlbokého stabiliza?ného systému a svalov panvového dna. Fyzioterapeut vás nau?í tehnike správneho vstávania a sadania si. Ve?mi vhodné je lie?bu podpori tejpovaním.  Až neskôr sa pristupuje k posilneniu priameho brušného svalu pri jeho manuálnej korekcií. Dôležité je PRAVIDELNÉ a SPRÁVNE cvi?enie a aspo? zo za?iatku pod DOH?ADOM FYZIOTERAPEUTA

Chirurgická lie?ba – zahr?uje mnoho typov operácii. Predchádza jej podrobné vyšetrenie a odporú?a sa v prípade, že ide o ženy rok a viac po pôrode, u ktorých zlyhala konzervatívna lie?ba, pretrváva boles v driekovej ?asti chrbtici, v oblasti panvy alebo trpia inkontinenciou.

Prevencia vzniku diastázy spo?íva v eliminácií faktorov, ktoré vedú k jej vzniku. Posil?ovanie brušných svalov a to aj po?as tehotenstva, výrazne zlepšuje priebeh pôrodu a znižuje výskyt diastázy. ?alej správne dvíhanie ažkých bremien, správne prevádzané cvi?enia ako aj udržanie normálnej telesnej hmotnosti.

Pokia? už diastázu máte neodkladajte riešenie tohto problému, ale vyh?adajte odbornú pomoc a za?nite ?o najskôr. Cvi?i môžete takmer hne? po spontánnom pôrode, ako aj po pôrode cisárskym rezom. V prípade abdominálnej obezity je dôležitá úprava stravy a následné zníženie hmotnosti.

Ak ste sa rozhodli s diastázou bojova, odporú?am za?a pod odborným doh?adom. Vo Fit & RelaxStudiu  vám odborný prístup garantuje diplomovaná fyzioterapeutka. Pre vstupné vyšetrenie a za?iatok rehabilitácie volajte +421907 787 911.

Pripravte sa, že diastáza nezmizne za noc. Je to dlhá cesta, ale bojova proti nej sa dá a to v podstate kedyko?vek.   

Dipl.fyzioterapeut

Michaela Urbanovi?ová

Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty